top of page

Disclaimer and Policy

เงื่อนไขการรับประกันหลังการขาย

EXCHANGE OR RETURN POLICY 
คุณสามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้จากใบเสร็จรับเงินของคุณ

การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
มี  2 กรณีดังนี้

   1 การเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรณีเปลี่ยนใจ หรือสินค้าชำรุดมีตำหนิ

          เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จาก Candle Castle หากคุณไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ หรือพบผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย(แตก/หัก/รั่วซึม)จากการขนส่ง และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯเช่น ตำหนิชำรุด โดยยังไม่แกะเปิดหรือใช้งาน ทางบริษัทฯ ยินดีรับคืนผลิตภัณฑ์ที่คงสภาพใหม่  และยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่สินค้าจัดส่งถึงปลายทาง และยินดีรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่คงสภาพใหม่ และยังไม่ได้ถูกแกะเปิดหรือใช้งาน ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่สินค้าจัดส่งถึงปลายทาง

 

 • ยกเว้นสินค้าน้ำหอมผิวกาย โลชั่นและสบู่เหลว เปลี่ยนคืนได้ในกรณีมีตำหนิชำรุดเท่านั้น

 • สินค้าสั่งผลิตพิเศษ สินค้าลดราคาและขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี

 • ช่องทางแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้า ได้แก่ ออนไลน์: ติดต่อ แผนก  Customer Service ผ่านช่องทาง Candle Castle LINE Official Account @958kjhjt พร้อมรายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์ และเหตุผลการเปลี่ยนสินค้า หรือนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน ติดต่อที่สาขาที่ซื้อสินค้ามาด้วยตนเอง สงวนสิทธิ์การรับเปลี่ยนคืนกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดยตรงจากสาขาอย่างเป็นทางการของ Candle Castle ประเทศไทยเท่านั้น

 • กรณีนำส่งคืนด้วยไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน ต้องแจ้งเลขพัสดุให้บริษัทฯทราบทุกชิ้น ขอสงวนสิทธิ์พิจารณางดรับเปลี่ยนคืนกรณีไม่หุ้มห่อสินค้าด้วยวัสดุกันกระแทกภายในกล่อง เมื่อได้รับสินค้าตามที่แจ้งเปลี่ยนคืนดังกล่าวแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 3-5 วันทำการตามรายละเอียดติดต่อที่แจ้งไว้ 

 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการติดต่อเปลี่ยนคืนสินค้าแทนคุณ โปรดแสดงเอกสารมอบอำนาจทุกครั้ง และบริษัทฯอาจร้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วย

 • ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงินคืนเฉพาะมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อและได้ชำระเงิน  ผ่านบัญชีธนาคาร  ที่ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

 • ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว และหรือภายหลังจากท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะ ดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ

  • ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ หรือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงิน (1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อและได้ชำระเงิน  และ (2) ค่าขนส่งที่ส่งคืนกลับมายังบริษัทฯผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือโอนเงินใดๆ จากการคืนหรือเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์นี้(ยกเว้นกรณีผลิตภัณฑ์มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ หรือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งจากบริษัทฯเท่านั้น) และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีบริษัทฯไม่สามารถติดต่อท่านได้ตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้และไม่มีผู้แสดงตน ภายใน30วันจากวันที่บริษัทฯติดต่อกลับครั้งแรก สงวนสิทธิ์ให้สินค้านั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

 

 

   2 การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กรณีมีปัญหาจากการใช้งานของลูกค้า

          เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Candle Castle หากคุณไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ที่ได้เปิดใช้  ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก1ครั้ง ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่สินค้าจัดส่งถึงปลายทาง หรือพบปัญหาการใช้งานในสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัทฯ ยินดีรับส่งตรวจซ่อมฟรี ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่สินค้าจัดส่งถึงปลายทาง

 • ยกเว้นสินค้าน้ำหอมผิวกาย โลชั่นและสบู่เหลว รีฟิลสำหรับเติม สินค้าสั่งผลิตพิเศษ สินค้าลดราคาและขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี

 • สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการตรวจซ่อมภายหลัง30วัน หลังจากวันที่คุณได้รับสินค้าครั้งแรกแล้ว จะมีการคิดค่าใช้จ่ายตรวจซ่อมตามจริง บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 3-5 วันทำการตามรายละเอียดติดต่อที่แจ้งไว้  และบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการภายหลังจากท่านได้ชำระค่าใช้จ่ายตรวจซ่อม ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • ช่องทางแจ้งเปลี่ยนสินค้า ได้แก่ ออนไลน์: ติดต่อ แผนก  Customer Service ผ่านช่องทาง Candle Castle LINE Official Account @958kjhjt พร้อมรายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์ และเหตุผลการเปลี่ยนสินค้า
  หรือนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน ติดต่อที่สาขาที่ซื้อสินค้ามาด้วยตนเอง สงวนสิทธิ์การรับเปลี่ยนคืนกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดยตรงจากสาขาอย่างเป็นทางการของ Candle Castle ประเทศไทยเท่านั้น

 • สินค้าที่นำส่งคืนต้องไม่อยู่ในสภาพถูกใช้เกินกึ่งหนึ่งของบรรจุภัณฑ์หรือจงใจให้สินค้าในบรรจุภัณฑ์นั้นๆคงเหลือน้อยกว่าการใช้งานปกติตามความเป็นจริงในระยะเวลาหลังเปิดใช้งาน ทั้งนี้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานและบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 • กรณีตรวจสอบพบว่าปัญหาเกิดจากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามวิธีใช้งานในคู่มือ ดัดแปลง หรือใช้งานผิดวิธีอันเป็นเหตุให้สินค้าไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯสงวนสิทธิ์เพิกถอนการรับประกันสินค้าทันทีและไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้านั้นๆรวมถึงไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้า

 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการติดต่อเปลี่ยนคืนสินค้าแทนคุณ โปรดแสดงเอกสารมอบอำนาจทุกครั้ง และบริษัทฯอาจร้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วย

 • กรณีนำส่งคืนด้วยไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน ต้องแจ้งเลขพัสดุให้บริษัทฯทราบทุกชิ้น ขอสงวนสิทธิ์พิจารณางดรับเปลี่ยนคืนกรณีไม่หุ้มห่อสินค้าด้วยวัสดุกันกระแทกภายในกล่อง เมื่อได้รับสินค้าตามที่แจ้งเปลี่ยนคืนดังกล่าวแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 3-5 วันทำการตามรายละเอียดติดต่อที่แจ้งไว้ 

 • ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว และหรือภายหลังจากท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะ ดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือโอนเงินใดๆ จากการคืนหรือเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์นี้(ยกเว้นกรณีผลิตภัณฑ์มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ หรือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งจากบริษัทฯเท่านั้น) และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีบริษัทฯไม่สามารถติดต่อท่านได้ตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้และไม่มีผู้แสดงตน ภายใน30วันจากวันที่บริษัทฯติดต่อกลับครั้งแรก สงวนสิทธิ์ให้สินค้านั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

bottom of page